84

Nghiên cứu sử dụng thủy tinh lỏng mođun cao thay thế keo silica làm chất dính đúc mẫu chảy sử dụng cho làng nghề

Mục đích của bài báo là áp dụng các kết quả đã có trước đây về nâng cao mođun thủy tinh lỏng bằng keo silica để làm chất dính trong công nghệ đúc mẫu chảy các sản phẩm mý nghệ nhằm giảm chi phí cho sản xuất…

Continue reading Nghiên cứu sử dụng thủy tinh lỏng mođun cao thay thế keo silica làm chất dính đúc mẫu chảy sử dụng cho làng nghề

68

Nghiên cứu xác định thành phần sơn mẫu cháy ceramic tối ưu và cấu trúc của nó ở nhiệt độ cao

Bài báo cũng đưa ra kết quả nghiên cứu tổ chức và tính chất nhiệt của sơn ở nhiệt độ thường và sau khi nung ở 800 oC… Continue reading Nghiên cứu xác định thành phần sơn mẫu cháy ceramic tối ưu và cấu trúc của nó ở nhiệt độ cao