63

Tổng hợp ZnFe2O4 bằng phương pháp nghiền năng lượng cao

Đã nghiên cứu ảnh hưởng của các thông  số nghiền đến sự hình thành của nano  tinh thể ZnFe2O4Hỗn hợp bột ZnO và Fe2Ođược nghiền trong máy nghiền hành tinh năng lượng cao…

Continue reading Tổng hợp ZnFe2O4 bằng phương pháp nghiền năng lượng cao

59

Cơ chế phản ứng nhiệt cacbon của hỗn hợp bột Cr2O3 và C được nghiền năng lượng cao

Trong nghiên cứu này đã sử dụng nghiền năng lượng cao để tổng hợp cacbit crom (Cr3C2) từ trioxit crom (Cr2O3) và muội than (C)…

Continue reading Cơ chế phản ứng nhiệt cacbon của hỗn hợp bột Cr2O3 và C được nghiền năng lượng cao

55

Cơ chế phản ứng nhiệt cacbon của TiO2 khi sử dụng nghiền năng lượng cao

Bài báo này trình bày nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiền năng lượng cao tác động đến cơ chế tổng hợp TiC nhằm giảm nhiệt độ tổng hợp và giảm giá thành TiC.

Continue reading Cơ chế phản ứng nhiệt cacbon của TiO2 khi sử dụng nghiền năng lượng cao

29

Ảnh hưởng của năng lượng cơ học đến nhiệt độ tổng hợp TiC từ TiO2 và muội than

Trong những năm gần đây, một số công trình nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiền năng lượng cao để tổng hợp TiC từ hỗn hợp TiO2 và muội than [5,6]. Tuy nhiên, các công bố đó mới nêu ra vấn đề, hoặc đưa ra những số liệu biểu kiến, mà chưa đề cập đến cơ chế cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp TiC khi nghiền năng lượng cao. Continue reading Ảnh hưởng của năng lượng cơ học đến nhiệt độ tổng hợp TiC từ TiO2 và muội than